نمایش نامهشماره : 132431
تاریخ : 1393/07/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
پرداخت حق اولاد بدون محدودیت از بیست و نهم تیر سال یک هزار و سیصد و نود ودو اعم از زن یا مرد - فرزند به دنیا آمده قبل یا بعد از تاریخ مذکور- قراردادمدت موقت - مدت معین و دایم مشمول حکم مذکور می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!