نمایش نامهشماره : 126443
تاریخ : 1393/07/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تبعیت مراجع از دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص و ...
توضیحات :
توضیح ندارد!