نمایش نامهشماره : 127001
تاریخ : 1393/07/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
عیدی و پاداش
چکیده :
مبالغ پرداختی اضافی از بابت عیدی و پاداش در دستگاه های دولتی از مصادیق بند د ماده 45 نمی باشد و بر اساس مواد 301 و 302 قانون مدنی قابل استرداد می باشدولیکن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نمی باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!