نمایش نامهشماره : 152495
تاریخ : 1393/08/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
شمولیت قانون کار بر دهیاری هاو طریقه عملکردمراجع حل اختلاف .
توضیحات :
توضیح ندارد!