نمایش نامهشماره : 160348
تاریخ : 1393/08/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
مدت
مراجع حل اختلاف
چکیده :
پاسخ استعلام 1- استرداد دعوا2- اسناد ارائه شده توسط کارگردر خصوص مواقعی که از نظر عقلی امکان دسترسی کارگر به اصول اسنادوجود ندارد 3-ماده 18 قانون کار 4- 4درصد سخت و زیان آور5- عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص و احراز آن در هیات حل اختلاف وعودت پرونده به هیات تشخیص 6-عدم ارائه مدارک توسط کارگر.
توضیحات :
توضیح ندارد!