نمایش نامهشماره : 145721
تاریخ : 1393/08/03
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
ممنوعیت به کارگیری مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی .
توضیحات :
توضیح ندارد!