نمایش نامهشماره : 179678
تاریخ : 1393/09/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
نحوه محاسبه ساعات حضور الزامی - ساعات کار موظفی - کارگر در هر شیفت - نحوه محاسبه مرخصی .
توضیحات :
توضیح ندارد!