نمایش نامهشماره : 180937
تاریخ : 1393/09/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
اخراج مادران در زمان مدت بارداری نیز ممنوع می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!