نمایش نامهشماره : 167136
تاریخ : 1393/09/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
اسناد سفید امضا در اجرای دقیق دستورالعمل شماره 35 .
توضیحات :
توضیح ندارد!