نمایش نامهشماره : 189770
تاریخ : 1394/10/01
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 45 - ایجاد وحدت رویه واحد در رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات از جمله مساجد و اماکن مذهبی
توضیحات :
توضیح ندارد!