نمایش نامهشماره : 197562
تاریخ : 1394/10/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
مراجع حل اختلاف کار مکلف به تبعیت از رویه دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن آرا هیاتهای تشخیص در دیوان عدالت اداری می باشند.
توضیحات :
توضیح ندارد!