نمایش نامهشماره : 208506
تاریخ : 1394/10/29
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
در خصوص وظایف نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و حل اختلاف و وظایف آنان جهت جلوگیری از صدور آرا غیر قانونی .
توضیحات :
توضیح ندارد!