نمایش نامهشماره : 216950
تاریخ : 1394/11/11
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
عدم شمول قانون کار در مورد کارمندان دارای قراردادکار معین یا ساعتی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده32قانون مزبور با توجه به دادنامه شماره 336دیوان عدالت اداری
توضیحات :
توضیح ندارد!