نمایش نامهشماره : 218704
تاریخ : 1394/11/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
تاکید بر عدم شمول مقررات قانون کار در مورد نهادهای انقلابی .
توضیحات :
نامه شماره 192897 مدیر کل محترم بیمه بیکاری پیوست می باشد .