نمایش نامهشماره : 222041
تاریخ : 1394/11/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
عدم برقراری بیمه بیکاری مادران شیرده علی رغم داشتن رای مراجع حل اختلاف .
توضیحات :
توضیح ندارد!