نمایش نامهشماره : 229128
تاریخ : 1394/11/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
مرجع صالح برای تفسیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری- قضات دیوان و رویه قضایی دیوان مزبور می باشد - آرای هیات های تشخیص قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشند.
توضیحات :
توضیح ندارد!