نمایش نامهشماره : 231686
تاریخ : 1394/11/29
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی ، صرفا آنهایی که تا زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات -هشتم آبان ماه سال هشتاد و هشت - با آن شرکت قرارداد داشتند و آنهایی که قبل از این زمان با شرکت قطع رابطه کاری نمودند و یا بعد از این تاریخ به استخدام شرکت مخابرات یا شرکت های تابعه یا پیمانکاری های آن درآمده ند را در بر نخواهد گرفت .
توضیحات :
نامه معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات پیوست می باشد.