نمایش نامهشماره : 231777
تاریخ : 1394/12/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
بیمه بیکاری
چکیده :
ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی است.
توضیحات :
توضیح ندارد!