نمایش نامهشماره : 231778
تاریخ : 1394/12/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
بیمه بیکاری
چکیده :
ارایه نامه عدم نیاز در کارهای با ماهیت دایم که در پایان قراردادکار ، بیکار می گردند الزامی است .
توضیحات :
توضیح ندارد!