نمایش نامهشماره : 10459
تاریخ : 1394/01/29
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
عیدی و پاداش
چکیده :
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 428و429 پرداخت عیدی به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی مانند سایر کارکنان پیمانی و رسمی یکسان و برابر مصوبه دولت در پایان هر سال خواهدبود.
توضیحات :
توضیح ندارد!