نمایش نامهشماره : 600
تاریخ : 1394/01/09
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
مشمولان نظام وظیفه طبق ماده 62 قانن خدمت وظیفه عمومی وبند ج ماده 9 قانونکار نمی توانند مشغول به کار شوند.
توضیحات :
توضیح ندارد!