نمایش نامهشماره : 24599
تاریخ : 1394/02/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
مفاد دستورالعمل شماره (4 ) به قوت خود باقی است در مورد صدور رای بابت حق بیمه .
توضیحات :
توضیح ندارد!