نمایش نامهشماره : 26786
تاریخ : 1394/02/20
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
طبق ماده 165 قانون کار در صورت صدور رای در هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار و عدم تمایل کارگر جهت ادامه کار بایستی کارگر ظرف مدت یک هفته از تاریخ قطعیت نسبت به تقدیم دادخواست به هیات تشخیص اقدام نماید .
توضیحات :
توضیح ندارد!