نمایش نامه



شماره : 27111
تاریخ : 1394/02/20
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعلیق قرارداد کار
چکیده :
تبصره یک ماده 14 قانون کار مصوب سال 1384 مزایای پایان کار بابت مدت خدمت نظام وظیفه و شرکت داوطلبانه در جبهه .
توضیحات :
توضیح ندارد!