نمایش نامهشماره : 30455
تاریخ : 1394/02/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
مخابرات و کارگران و کارگزاران آن و قوانین حاکم بر آن .
توضیحات :
توضیح ندارد!