نمایش نامهشماره : 44487
تاریخ : 1394/03/11
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
پایه سنواتی و اعمال آن حتی در صورت تصفیه حساب سال های قبل و 17درصد افزایشات باید بر پایه های سنواتی نیز اعمال شود
توضیحات :
توضیح ندارد!