نمایش نامهشماره : 49207
تاریخ : 1394/03/19
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 40 - اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده 7 قانون کار و ....
توضیحات :
توضیح ندارد!