نمایش نامهشماره : 51498
تاریخ : 1394/03/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
در صورت همزمان جلسات مرجع حل اختلاف کار و مرجع حل اختلاف مالیاتی ، اولویت با مرجع حل اختلاف کار می باشد
توضیحات :
توضیح ندارد!