نمایش نامهشماره : 35044
تاریخ : 1394/03/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
عرف و روال در پرداخت افزایشات مزدی به مزد سنوات و ماده 26 قانون کار و اعمال آن
توضیحات :
توضیح ندارد!