نمایش نامهشماره : 57610
تاریخ : 1394/04/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
استفاده از امر داوری در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی فاقد وجاهت قانونی می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!