نمایش نامهشماره : 57941
تاریخ : 1394/04/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مدت
چکیده :
در صورت پرداخت مزد اضافه کاری بدون انجام اضافه کاری جزمزد ثابت محسوب شده و در مزایای پایان کار اعمال می گرددولیکن در صورت انجام اضافه کاری مزد آن د رمزایای پایان کار محاسبه نمی گردد.
توضیحات :
توضیح ندارد!