نمایش نامهشماره : 71544
تاریخ : 1394/04/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
پیمان دهنده ای که خلاف ماده 13 عمل نماید هیچ ارتباطی با صدور دستور توقیف مطالبات یا ضمانت های پیمان کار ندارد.
توضیحات :
توضیح ندارد!