نمایش نامهشماره : 73345
تاریخ : 1394/04/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
هزینه اقلام مصرفی خانوار مشمول کسر حق بیمه می باشد
توضیحات :
توضیح ندارد!