نمایش نامهشماره : 85846
تاریخ : 1394/05/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
رانندگان مشمول ماده 148 قانون کار می باشند وصرفا رانندگانی مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری هستند که فاقد رابطه استخدامی کار تابع هستند.
توضیحات :
توضیح ندارد!