نمایش نامهشماره : 9002
تاریخ : 1394/05/17
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 41- نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند به موجب تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون کار، موضوع بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال نود وچهار مجلس شورای اسلامی
توضیحات :
بر اساس نامه شماره 116562 مورخ هشتم شهریور سال نود و چهار - در دستورالعمل شماره 41 حکم به دائمی شدن همه قراردادها نشده است ، به همین دلیل است که ماده 2 دستورالعمل به صراحت انواع قراردادکار را قراردادهای دائم، موقت یا کار معین می داند .دستورالعمل شماره 11 روابط کار منسوخ می گردد .