نمایش نامهشماره : 90929
تاریخ : 1394/05/18
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
ایثارگران
چکیده :
طبق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تمامی کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی پیمانی و مشولین قانون کار مشمول دریافت مزایای ایثارگری می باشند با عنایت به تبصره1ماده مذکور کارفرمایان بخش خصوصی تکلیفی به پرداخت مزایای مذکور ندارند و به عهده بنیاد شهید می باشد
توضیحات :
توضیح ندارد!