نمایش نامهشماره : 112255
تاریخ : 1394/06/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
در صورت رای بازگشت به کار کارگر باید فورا از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه نماید و چنانچه کارفرما از ارجاع کار خودداری نماید موضوع را به اداره کار اطلاع دهد و حکم جهت اجرا به دادگستری ارجاع شود چنانچه کارگر بعد ار تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه ننماید مستحق دریافت حق العسی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود
توضیحات :
توضیح ندارد!