نمایش نامهشماره : 113308
تاریخ : 1394/06/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
ارجاع پرونده به کارشناسی طبقه بندی مشاغل طبق مواد 98و99 آیین دادرسی کار
توضیحات :
توضیح ندارد!