نمایش نامهشماره : 113697
تاریخ : 1394/06/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعلیق قرارداد کار
چکیده :
عنوان قراردادکار نمی تواند کارپذیر یا پیمانکار در ماهیت و نوع رابطه ایجاد شده تغییری ایجاد نماید و همچنین تعلق ابزار کار به کارگر یا انجام کار از راه دور و در محلی غیر از کارگاه اصلی تاثیری در ماهیت کار ندارد.
توضیحات :
توضیح ندارد!