نمایش نامهشماره : 113821
تاریخ : 1394/06/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
اشتغال اتباع بیگانه
چکیده :
اتباع خارجی صرفا به شرط داشتن پروانه کار مجاز به انجام کار می باشند
توضیحات :
توضیح ندارد!