نمایش نامهشماره : 118735
تاریخ : 1394/06/21
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 42 - صدور اعتبارنامه های اعضای مراجع حل اختلاف به استناد تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره ماده 16 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
توضیحات :
با صدور دستورالعمل شماره 47 معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع ، دستورالعمل شماره 42 منسوخ گردیده است .