نمایش نامهشماره : 122312
تاریخ : 1394/06/28
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
در مواردی که قرارهای قطعی صادره توسط هیات تشخیص در دیوان عدالت اداری نقض می شود باید پس از نقض برای رسیدگی ماهوی به همان هیات تشخیص هیات تشخیص رسیدگی کننده قبلی ارجاع شود
توضیحات :
توضیح ندارد!