نمایش نامهشماره : 169294
تاریخ : 1394/09/01
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 44 - اختصاص شعباتی از هیات های تشخیص و حل اختلاف جهت طرح دعاوی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای به ویژه کارکنان سازمان های مذکور که به دلیل تخلفات انضباطی اخراج می گردند.
توضیحات :
توضیح ندارد!