نمایش نامهشماره : 185169
تاریخ : 1394/09/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
دادنامه شماره 218هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید ماده 22 آیین دادرسی کار
توضیحات :
توضیح ندارد!