نمایش نامهشماره : 185176
تاریخ : 1394/09/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دادنامه شماره 246 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید نامه شماره 90899 اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر عدم شمول قانون کار بر کارکنان شاغل در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
توضیحات :
توضیح ندارد!