نمایش نامهشماره : 176069
تاریخ : 1394/09/09
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
مراجع حل اختلاف باید در رای به صدور ریالی پنجاه درصد از حق السعی ایام تعلیق اشاره نمایند و حکم قطعی صادر نمایند در غیر اینصورت رفع ابهام رای در صورت درخواست دادگستری بعهده مرجع صادر کننده می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!