نمایش نامهشماره : 176397
تاریخ : 1394/09/09
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
اشاره به متن های نامه دال بر قابل اعتراض بودن آرا در دیوان عدالت اداری توسط مراجع مستند به تبصره 2ماده 16 قانون تشکیلات وآیین دادرس دیوان عدالت اداری
توضیحات :
توضیح ندارد!