نمایش نامهشماره : 190384
تاریخ : 1395/10/11
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 91 10 مورخ چهارده آذر ماه سال نود و پنج با موضوع طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست
توضیحات :
توضیح ندارد!