نمایش نامهشماره : 190384
تاریخ : 1395/10/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حقوقی - وزارت متبوع
چکیده :
طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی در دیوان عدالتاداری قابل استماع نیست .
توضیحات :
توضیح ندارد!