نمایش نامهشماره : 200477
تاریخ : 1395/10/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دادنامه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت دقیق دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار
توضیحات :
توضیح ندارد!